Netváříme se, že rozumíme všemu. Máme své specializace, ve kterých vynikáme.
Díky úzkému zaměření jsme pravděpodobně váš problém již řešili a na vaše otázky budeme znát odpověď.

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme následující právní služby:

 1. rozvod manželství
 2. úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství – svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a společná výchova dětí
 3. zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
 4. styk rodičů příp. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi
 5.  výživné nezletilých a zletilých dětí
 6.  výživné manželů a výživné po rozvodu
 7.  výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
 8. určení a popření otcovství
 9.  příprava předmanželské smlouvy
 10. sepisování a ověřování všech listin potřebných k tzv. dohodnutému rozvodu – dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů
 11. vypořádání společného jmění manželů ve sporných řízeních

Dopravní nehody

 1. Dopravní nehody jsou jednou z nejčastějších příčin, kvůli kterým se řeší náhrady škody na majetku nebo na zdraví?
 2. Pokud jste Vy nebo Vaši blízcí byli účastníky dopravní nehody, ve které došlo ke zranění, či dokonce smrti, můžete se nechat zastoupit v jednání proti škůdcům i proti pojišťovnám, například z povinného ručení. Vaše šance na úspěch se díky tomu zvyšují.
 3. V rámci náhrady škody je možné požadovat bolestné, ušlý výdělek v důsledku zranění, ztížení společenského uplatnění, peněžní náhradu jako kompenzaci pozůstalých za usmrcení, nemajetkovou újmu a další.
 4. Pojišťovny se někdy snaží krátit pojistná plnění a neuhradit škodu v plném rozsahu. My se budeme snažit, aby Vám bylo pojistné vyplaceno v nejvyšší možné míře.
 5. Za naše služby dopředu nic neplatíte. Naše odměna se hradí až po vymožení Vašeho nároku.

Obchodní právo

V oblasti obchodního práva poskytujeme následující právní služby:

 1. zakládání a změny obchodních společností a družstev
 2. převody obchodních podílů
 3. příprava a posuzování různých typů obchodních smluv a dohod
 4. vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů
 5. zastupování v obchodních sporech, v rejstříkovém a v konkurzním řízení.

Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva poskytujeme následující právní služby:

 1. porada o nejvhodnějším způsobu řešení úpadku
 2. sepis insolvenčního návrhu
 3. sepis návrhu na povolení oddlužení
 4. sepis přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení
 5.  uplatňování pohledávek za majetkovou podstatou v průběhu insolvenčního řízení

Právo nemovitostí

V oblasti práva nemovitostí poskytujeme komplexní právní služby:

 1.  přípravu a revizi smluv týkajících se dispozic s nemovitostmi (kupní, darovací, zástavní, o zřízení věcného břemene, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví) včetně úschovy peněz a služeb spojených s převody nemovitostí (návrh na vklad do katastru nemovitostí).
 2. přípravu dalších podání pro katastr nemovitostí (rozdělení pozemků, ohlášení budovy) přípravu a revizi nájemních smluv na pronájem nemovitostí, bytů a prostor sloužicích k podnikání.

Trestní právo

V oblasti trestního práva poskytujeme komplexní právní služby:

 1. konzultace a sepis trestních oznámení
 2. vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
 3. zastupování obviněných v přípravném řízení
 4. obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů
 5. sepis řádných a mimořádných opravných prostředků
 6. návrhy na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, vč. zastoupení v tomto řízení
 7. návrhy na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu u ostatních trestů, vč. zastoupení v tomto řízení
 8. alternativní způsoby ukončení trestního řízení
 9. zastupování poškozených v trestním řízení
 10. uplatňování náhrady škody a zadostiučinění za dobu strávenou ve vazbě či za nezákonné trestní stíhání

Vymáhání pohledávek

V oblasti vymáhání pohledávek poskytujeme komplexní právní služby:

 1. posouzení vymahatelnosti pohledávek
 2. mimosoudní řešení vymáhání pohledávek (uznání dluhu, splátkový kalendář)
 3. zastupování v soudním řízení
 4. zastupování v exekučním řízení
 5. uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Online Kontrola smlouvy

Co vše kontrola zahrnuje:

 1. Profesionální kontrolu smlouvy.
 2. Právní prověrku nemovitosti a smluvních stran ve veřejných seznamech.
 3. Zhodnocení rizik a nedostatků smlouvy včetně doporučení, jak dále postupovat.
 4. Telefonickou konzultaci s právníkem.
 5. Úpravu smlouvy v režimu sledování změn doplněnou o vysvětlující komentáře.